Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Насловна >> Одсеци и групе

  ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

  Одсек за послове кабинета Председника градске општине обавља стручне, саветодавне и организационе послове за остваривање надлежности и овлашћења Председника градске општине и друге послове који се односе на представљање Градске општине у односима према
  правним и физичким лицима у земљи и иностранству.

  Одсек обавља:

  • припрему за радне и друге састанке Председника градске општине и припрему материјала за јавне наступе лица на функцијама у Градској општини;
  • послове пријема грађана који се непосредно обраћају Председнику градске општине;
  • протоколарне послове поводом посета и пријема домаћих и страних представника градова и општина, културних, спортских и других представника и друге протоколарне послове лица на функцијама у Градској општини;
  • послове везане за сарадњу са другим градским општинама у земљи и иностранству, са социјално – хуманитарним организацијама и другим организацијама и институцијама;
  • послове контаката са медијима ради информисања јавности о раду и активностима Градске општине и друге послове комуникације са медијима;
  • послове иницирања и израде стручних пројеката и пројеката који произилазе из међународне сарадње, сарадње са другим општинама у земљи и сарадње са невладиним организацијама и организацијама из области привреде, образовања, културе, спорта и социјалне
   заштите;
  • послове на помагању развоја различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са инвалидитетом, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подсти цања активности и пружа ња помоћи организацијама инвалида и другим
   социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју;
  • послове везане за организацију културних и спортских манифестација и других активности од значаја за Градску општину;
  • послове усмерене на подстицање развоја културно – уметничког аматеризма;
  • послове на евиденцији аката и предмета Председника градске општине, сређивања и архивирања документације везане за његове активности;
  • и остале административно – техничке и друге послове у складу са законом и другим прописима.

  ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
  Драган Стоиљковић, шеф Одсека
  телефон: 018/290-600
  е-пошта: dragana.gavrilovic@palilula.eu

  ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

  У оквиру Одсека за правне и заједничке послове постоји Група за заједничке послове. Одсек за правне и заједничке послове обавља прати прописе за које је надлежна локална самоуправа, иницира усаглашавање са новонасталим променама и обавља друге правне
  и заједничке послове.

  Одсек обавља:

  • послове обраде најсложенијих правних питања из надлежности Градске општине;
  • послове израде нацрта нормативних аката везаних за организацију и рад органа Градске општине;
  • послове израде нацрта аката којим се прописују прекршаји за повреде прописа Градске општине;
  • нормативно правне послове из области радног законодавства за изабрана, постављена и запослена лица и вођење персоналне евиденције;
  • стручно-техничке послове спровођења избора, референдума и збора грађана;
  • послове организације и рада мировних већа;
  • послове пружања правне помоћи грађанима ради остваривања њихових права;
  • стручне, административно – техничке и организационе послове за потребе органа Градске општине;
  • послове везане за оснивање и рад месних заједница и других видова месне самоуправе;
  • послове канцеларијског пословања, писарнице, архиве, пријема, отпремања и доставе поште;
  • послове инсталације и одржавања информационо – комуникационог система Градске општине;
  • послове обезбеђења, одржавања објекта, противпожарне заштите и друге послове од заједничког интереса за потребе органа Градске општине;
  • послове превоза моторним возилима и вршења сервисних и других услуга;
  • и друге послове у складу са законом, прописима Града и Градске општине.

  ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
  Наташа Пећић Костадиновић, шеф Одсека
  телефон: 018/290-600
  е-пошта: natasa.pecic@palilula.eu

  ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

  У оквиру Одсека за финансије, имовинско-правне и комуналне послове постоји Група за финансије и Група за имовинско-правне и комуналне послове.

  Одсек за финансије, имовинско-правне и комуналне послове обавља обавља стручне послове за област финансијско – материјалног пословања Градске општине, прати прописе и израђује нацрте нормативних аката и одлука везаних за имовинско – правну и комуналну делатност.

  У њему се обављају следећи послови:

  • послови у вези планирања буџета, припремања и израде нацрта буџета Градске општине, праћење извршења буџета, израда нацрта завршног рачуна буџета Градске општине и контрола наменског коришћења буџетских средстава;
  • послови трезора, управљања готовинским средствима, контрола расхода, финансијско рачуноводство и извештавање и израда завршног рачуна трезора;
  • финансијски послови – обрачун плата, накнада и осталих личних примања изабраних, постављених и запослених лица у Градској општини, послови финансијске оперативе, благајнички послови и други финансијски послови;
  • послови евиденције новчаних средстава, финансијског планирања и буџетског рачуноводства и израде завршног рачуна трезора;
  • послови израде нацрта прописа из области финансија, праћење прописа који регулишу ову област, као и прописа који се односе на ову област;
  • послови израде аналитичких извештаја о реализацији буџетских прихода и расхода и предлагања мера и активности ради њиховог усклађивања;
  • послови књиговодствених радњи за потребе Управе градске општине укључујући и рачуноводствене извештаје,
  • послови на примени позитивних прописа из области трезора као и рачуноводства и вршења књиговодствених радњи,
  • стручни и организациони послови у области спровођења јавних набавки Градске општине, припреме нормативних аката, праћења и примене прописа који регулишу област јавних набавки;
  • послови у вези коришћења пословног простора којим управља, утврђивања висине надокнаде за коришћење пословног простора и вршење надзора над коришћењем пословног простора, у складу са посебном одлуком Града;
  • послови на вођењу уредне евиденције основних средстава, опреме и инвентара;
  • послови у вези давања мишљења на просторне и урбанистичке планове Града који се доносе за подручје Градске општине;
  • извршава прописе и опште акте Града и Градске општине из области имовинско – правне и комуналне делатности;
  • послови у вези са постављањем монтажних објеката на јавним површинама у складу са планом и прописима Града;
  • послови општег уређења насељених места на свом подручју из надлежности Градске општине;
  • послови на изради програма изградње, одржавања, управљања и коришћења сеоских пољских и других некатегорисаних путева;
  • комунално – инспекцијски послови;
  • послови на одржавању комуналног реда у Градској општини и спровођењу прописа којима се уређује комунални ред, у складу са законом и актима Града;
  • послови везани за уређивање радног времена и места на којима се могу обављати угоститељске делатности и други услови за њихов рад;
  • предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа стамбених и пословних објеката, зелених површина, дечјих игралишта, објеката јавне расвете и саобраћајних знакова и сл;
  • поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у зградама;
  • послови коришћења и управљања сеоским водоводима, изворима, јавним бунарима и чесмама;
  • послови везани за привођење пашњака другој култури;
  • послови у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
  • послови одржавања и уређивања гробаља на свом подручју у складу са прописима Града;
  • и други послови у складу за законом, прописима Града и Градске општине.

  ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
  Иван Драгишић, шеф Одсека
  телефон: 018/290-600
  е-пошта: ivan.dragisic@palilula.eu

  ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ

  Одсек за привреду и локални равој обавља послове везане за општи привредни и локални развој градске општине и унапређење и развој сеоског подручја.

  Одсек обавља:

  • послове везане за унапређење општег оквира за привређивање у Градској општини, доноси програме и спроводи пројекте у вези привредног развоја и развоја сеоског подручја;
  • послове везане за развој угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју;
  • праћење и подстицање развоја пољопривреде на подручју Градске општине;
  • послове везане за подстицање развоја задругарства на свом подручју;
  • послове везане за коришћење пашњака;
  • послове везане за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
  • послове везане за припрему годишњег програма рада у вези са привредним и локалним развојем Градске општине;
  • послове у вези предузимања мера за спречавање штета, организације заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара, као и стварању услова за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица, у складу са прописима Града;
  • послове везане за заштиту и унапређење животне средине;
  • послове израде планова одбране за подручје градске општине, у складу са планом Града;
  • обавља и друге послове у складу са законом, прописима Града и Градске општине.

  ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ
  Милан Николић, шеф Одсека
  телефон: 018/566-022
  е-пошта: vilin16@gmail.com