• social softart
  • social softart
  • social softart
sort proizvodi

Општи акти општине Палилула

 Кодекс професионалне етике о пружању бесплатне правне помоћи
 Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Управи Градске општине Палилула
 Правилник о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начина планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује у Градској општини Палилула
 Списак лица овлашћених за решавање у управном поступку
 Списак лица овлашћених за предузимање појединих радњи у поступку пре доношења решења у управном поступку
 Elaboration of joint programme for management of the quality of air, soil and water in cross border region Pirdop and Palilula
 Списак лица овлашћених за одлучивање у управним стварима и лица овлашћених за вођење поступка или предузимање радњи у управном поступку
 Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Градске општине Палилула за програме од јавног интереса од значаја за Градску општину Палилула и Град Ниш
 Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Градске општине Палилула за пројекте из области културе који су од значаја за Градску општину Палилула и Град Ниш
 Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Градске општине Палилула за програме из области спорта од значаја за Градску општину Палилула и Град Ниш
 Правилник o једнократној новчаној помоћи за грађане са подручја Градске општине Палилула
 Одлука о културним, спортским и другим манифестацијама од значаја за Градску општину Палилула
 Пословник Скупштине Градске општине Палилула
 Пословник Већа Градске општине Палилула
 Јавни позив за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима на територији града Ниша
 Локални акциони план запошљавања Градске општине Палилула Ниш за период 2021-2023.
 Стратегија за младе Градске општине Палилула, Ниш са акционим планом 2018-2022. године
 Стратегија за унапређење родне равноправности Градске општине Палилула – Ниш 2017-2021.

close