• social softart
  • social softart
  • social softart
sort proizvodi

O nama 

    
МИСИЈА И ПОЛИТИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

МИСИЈА

Градска општина Палилула је организација локалне самоуправе која је конципирана према европском моделу, који јединицу локалне самоуправе не одређује само као административни сервис локалне заједнице, него као и партнера који активно и ефикасно учествује у разрешавању свих проблема локалне заједнице, као и унапређењу живота у свим њеним сегментима.

Примарни задатак Градске општине Палилула се огледа у јасној детекцији базичних проблема са којима се локална заједница сусреће, дефинисању ресурса којим заједница располаже, а основни циљ је активирање датих развојних потенцијала ради унапређења стандарда живота у заједници.

 

ПОЛИТИКА

 

Градска општина Палилула као одговорна институција, ради остварења свог основног циља, ради на:

Стварању повољних услова за економски развој и инвестиције
Прогамима повећања конкурентност општине на тржишту директних страних инвестиција ради привлачења greenfield и brownfield инвестиција
Успостављању логистичког пула
Изградњи индустријских зона и бизнис инкубатор центара
Изградњи Сајмишта
Успостављању Фонда за финансирање развоја предузетништва
Подршци технолошком развоју и расту МСП сектора
Стварању институционалног оквира ради стимулисања запошљавања и развоја људских ресурса
Развоју нових знања и вештина као подршка увођењу нових технологија и истраживања
Унапређењу система просторног планирања и правне регулативе за развој инфраструктуре и заштиту животне средине
Изградњи нових пијачних простора
Успостаљању продуктне берзе
Подршци инвестицијама у јавно комунале  системе и  заштиту  животне средине
Подршци инвестицијама за повећање квалитета и квантитета примарне пољопривредне производње и преради пољопривредних производа уз примену препорука ЕУ
Увођењу система органске производње хране
Подршци инвестицијама у  инфраструктуру у руралним областима
Подршци маркетингу, промоцији  и развоју туристичког производа
 

Стратешки план развоја Градске општине Палилула, је заснован на принципу  коришћења развојних могућности као средства за превазилажење постојећих слабости, односно на mini – maxi принципу. Овај документ представља дугорочну системску стратегију развоја општине.

close