Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Naslovna >> Odseci i grupe

  ODSEK ZA POSLOVE KABINETA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE

  Odsek za poslove kabineta Predsednika gradske opštine obavlja stručne, savetodavne i organizacione poslove za ostvarivanje nadležnosti i ovlašćenja Predsednika gradske opštine i druge poslove koji se odnose na predstavljanje Gradske opštine u odnosima prema
  pravnim i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu.

  Odsek obavlja:

  • pripremu za radne i druge sastanke Predsednika gradske opštine i pripremu materijala za javne nastupe lica na funkcijama u Gradskoj opštini;
  • poslove prijema građana koji se neposredno obraćaju Predsedniku gradske opštine;
  • protokolarne poslove povodom poseta i prijema domaćih i stranih predstavnika gradova i opština, kulturnih, sportskih i drugih predstavnika i druge protokolarne poslove lica na funkcijama u Gradskoj opštini;
  • poslove vezane za saradnju sa drugim gradskim opštinama u zemlji i inostranstvu, sa socijalno – humanitarnim organizacijama i drugim organizacijama i institucijama;
  • poslove kontakata sa medijima radi informisanja javnosti o radu i aktivnostima Gradske opštine i druge poslove komunikacije sa medijima;
  • poslove iniciranja i izrade stručnih projekata i projekata koji proizilaze iz međunarodne saradnje, saradnje sa drugim opštinama u zemlji i saradnje sa nevladinim organizacijama i organizacijama iz oblasti privrede, obrazovanja, kulture, sporta i socijalne
   zaštite;
  • poslove na pomaganju razvoja različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa invaliditetom, kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podsti canja aktivnosti i pruža nja pomoći organizacijama invalida i drugim
   socijalno-humanitarnim organizacijama na svom području;
  • poslove vezane za organizaciju kulturnih i sportskih manifestacija i drugih aktivnosti od značaja za Gradsku opštinu;
  • poslove usmerene na podsticanje razvoja kulturno – umetničkog amaterizma;
  • poslove na evidenciji akata i predmeta Predsednika gradske opštine, sređivanja i arhiviranja dokumentacije vezane za njegove aktivnosti;
  • i ostale administrativno – tehničke i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

  ODSEK ZA POSLOVE KABINETA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE
  Dragan Stoiljković, šef Odseka
  telefon: 018/290-600
  e-pošta: dragana.gavrilovic@palilula.eu

  ODSEK ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

  U okviru Odseka za pravne i zajedničke poslove postoji Grupa za zajedničke poslove. Odsek za pravne i zajedničke poslove obavlja prati propise za koje je nadležna lokalna samouprava, inicira usaglašavanje sa novonastalim promenama i obavlja druge pravne
  i zajedničke poslove.

  Odsek obavlja:

  • poslove obrade najsloženijih pravnih pitanja iz nadležnosti Gradske opštine;
  • poslove izrade nacrta normativnih akata vezanih za organizaciju i rad organa Gradske opštine;
  • poslove izrade nacrta akata kojim se propisuju prekršaji za povrede propisa Gradske opštine;
  • normativno pravne poslove iz oblasti radnog zakonodavstva za izabrana, postavljena i zaposlena lica i vođenje personalne evidencije;
  • stručno-tehničke poslove sprovođenja izbora, referenduma i zbora građana;
  • poslove organizacije i rada mirovnih veća;
  • poslove pružanja pravne pomoći građanima radi ostvarivanja njihovih prava;
  • stručne, administrativno – tehničke i organizacione poslove za potrebe organa Gradske opštine;
  • poslove vezane za osnivanje i rad mesnih zajednica i drugih vidova mesne samouprave;
  • poslove kancelarijskog poslovanja, pisarnice, arhive, prijema, otpremanja i dostave pošte;
  • poslove instalacije i održavanja informaciono – komunikacionog sistema Gradske opštine;
  • poslove obezbeđenja, održavanja objekta, protivpožarne zaštite i druge poslove od zajedničkog interesa za potrebe organa Gradske opštine;
  • poslove prevoza motornim vozilima i vršenja servisnih i drugih usluga;
  • i druge poslove u skladu sa zakonom, propisima Grada i Gradske opštine.

  ODSEK ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
  Nataša Pećić Kostadinović, šef Odseka
  telefon: 018/290-600
  e-pošta: natasa.pecic@palilula.eu

  ODSEK ZA FINANSIJE, IMOVINSKO-PRAVNE I KOMUNALNE POSLOVE

  U okviru Odseka za finansije, imovinsko-pravne i komunalne poslove postoji Grupa za finansije i Grupa za imovinsko-pravne i komunalne poslove.

  Odsek za finansije, imovinsko-pravne i komunalne poslove obavlja obavlja stručne poslove za oblast finansijsko – materijalnog poslovanja Gradske opštine, prati propise i izrađuje nacrte normativnih akata i odluka vezanih za imovinsko – pravnu i komunalnu delatnost.

  U njemu se obavljaju sledeći poslovi:

  • poslovi u vezi planiranja budžeta, pripremanja i izrade nacrta budžeta Gradske opštine, praćenje izvršenja budžeta, izrada nacrta završnog računa budžeta Gradske opštine i kontrola namenskog korišćenja budžetskih sredstava;
  • poslovi trezora, upravljanja gotovinskim sredstvima, kontrola rashoda, finansijsko računovodstvo i izveštavanje i izrada završnog računa trezora;
  • finansijski poslovi – obračun plata, naknada i ostalih ličnih primanja izabranih, postavljenih i zaposlenih lica u Gradskoj opštini, poslovi finansijske operative, blagajnički poslovi i drugi finansijski poslovi;
  • poslovi evidencije novčanih sredstava, finansijskog planiranja i budžetskog računovodstva i izrade završnog računa trezora;
  • poslovi izrade nacrta propisa iz oblasti finansija, praćenje propisa koji regulišu ovu oblast, kao i propisa koji se odnose na ovu oblast;
  • poslovi izrade analitičkih izveštaja o realizaciji budžetskih prihoda i rashoda i predlaganja mera i aktivnosti radi njihovog usklađivanja;
  • poslovi knjigovodstvenih radnji za potrebe Uprave gradske opštine uključujući i računovodstvene izveštaje,
  • poslovi na primeni pozitivnih propisa iz oblasti trezora kao i računovodstva i vršenja knjigovodstvenih radnji,
  • stručni i organizacioni poslovi u oblasti sprovođenja javnih nabavki Gradske opštine, pripreme normativnih akata, praćenja i primene propisa koji regulišu oblast javnih nabavki;
  • poslovi u vezi korišćenja poslovnog prostora kojim upravlja, utvrđivanja visine nadoknade za korišćenje poslovnog prostora i vršenje nadzora nad korišćenjem poslovnog prostora, u skladu sa posebnom odlukom Grada;
  • poslovi na vođenju uredne evidencije osnovnih sredstava, opreme i inventara;
  • poslovi u vezi davanja mišljenja na prostorne i urbanističke planove Grada koji se donose za područje Gradske opštine;
  • izvršava propise i opšte akte Grada i Gradske opštine iz oblasti imovinsko – pravne i komunalne delatnosti;
  • poslovi u vezi sa postavljanjem montažnih objekata na javnim površinama u skladu sa planom i propisima Grada;
  • poslovi opšteg uređenja naseljenih mesta na svom području iz nadležnosti Gradske opštine;
  • poslovi na izradi programa izgradnje, održavanja, upravljanja i korišćenja seoskih poljskih i drugih nekategorisanih puteva;
  • komunalno – inspekcijski poslovi;
  • poslovi na održavanju komunalnog reda u Gradskoj opštini i sprovođenju propisa kojima se uređuje komunalni red, u skladu sa zakonom i aktima Grada;
  • poslovi vezani za uređivanje radnog vremena i mesta na kojima se mogu obavljati ugostiteljske delatnosti i drugi uslovi za njihov rad;
  • predlaže mere za uređenje i održavanje spoljnog izgleda stambenih i poslovnih objekata, zelenih površina, dečjih igrališta, objekata javne rasvete i saobraćajnih znakova i sl;
  • postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u zgradama;
  • poslovi korišćenja i upravljanja seoskim vodovodima, izvorima, javnim bunarima i česmama;
  • poslovi vezani za privođenje pašnjaka drugoj kulturi;
  • poslovi u vezi sa držanjem i zaštitom domaćih i egzotičnih životinja;
  • poslovi održavanja i uređivanja grobalja na svom području u skladu sa propisima Grada;
  • i drugi poslovi u skladu za zakonom, propisima Grada i Gradske opštine.

  ODSEK ZA FINANSIJE, IMOVINSKO-PRAVNE I KOMUNALNE POSLOVE
  Ivan Dragišić, šef Odseka
  telefon: 018/290-600
  e-pošta: ivan.dragisic@palilula.eu

  ODSEK ZA PRIVREDU I LOKALNI RAZVOJ

  Odsek za privredu i lokalni ravoj obavlja poslove vezane za opšti privredni i lokalni razvoj gradske opštine i unapređenje i razvoj seoskog područja.

  Odsek obavlja:

  • poslove vezane za unapređenje opšteg okvira za privređivanje u Gradskoj opštini, donosi programe i sprovodi projekte u vezi privrednog razvoja i razvoja seoskog područja;
  • poslove vezane za razvoj ugostiteljstva, zanatstva, turizma i trgovine na svom području;
  • praćenje i podsticanje razvoja poljoprivrede na području Gradske opštine;
  • poslove vezane za podsticanje razvoja zadrugarstva na svom području;
  • poslove vezane za korišćenje pašnjaka;
  • poslove vezane za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima;
  • poslove vezane za pripremu godišnjeg programa rada u vezi sa privrednim i lokalnim razvojem Gradske opštine;
  • poslove u vezi preduzimanja mera za sprečavanje šteta, organizacije zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštite od požara, kao i stvaranju uslova za njihovo otklanjanje, odnosno ublažavanje njihovih posledica, u skladu sa propisima Grada;
  • poslove vezane za zaštitu i unapređenje životne sredine;
  • poslove izrade planova odbrane za područje gradske opštine, u skladu sa planom Grada;
  • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, propisima Grada i Gradske opštine.

  ODSEK ZA PRIVREDU I LOKALNI RAZVOJ
  Milan Nikolić, šef Odseka
  telefon: 018/566-022
  e-pošta: vilin16@gmail.com