Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • Naslovna >> Dostupnost zdravstvenih usluga

  Projekat: Dostupnost zdravstvenih usluga namenjenih ženama, sa akcentom na žene iz seoskih sredina i žene sa teškoćama u kretanju

  Cilj: Unapređenje zdravstvene zaštite žena

  Opis: U saradnji sa Domom zdravlja Niš, organizovanje specijalističkih zdravstvenih pregleda za 40 žena u unapred rezervisanim terminima, sa akcentom na žene iz seoskih sredina i žene sa teškoćama u kretanju. Aktivnosti bi se sastojale u organizaciji preventivnih specijalističkih pregleda za 40 žena (u 2 termina po 20) u saradnji sa Domom zdravlja Niš, informisanju žena o vrsti i terminu pregleda, kao i o značaju ovakvih pregleda putem medijske kampanje i podele promotivnih materijala i prevozu žena sa teškoćama u kretanju od mesta stanovanja do mesta pregleda.

  Izvori finansiranja: GO Palilula, resursi zdravstvenih ustanova i drugih uključenih institucija

  Indikatori: broj obavljenih zdravstvenih pregleda

  Direktni korisnici projekta: osobe ženskog pola sa teritorije GO Paliluča, žene iz seoskih sredina, žene sa teškoćama u kretanju

  Nosioci aktivnosti: Dom zdravlja Niš, GO Palilula