Gradska opstina Palilula

 • Naslovna >> Odseci i grupe

  ODSEK ZA POSLOVE PREDSEDNIKA, VEĆA I SKUPŠTINE OPŠTINE

  Odsek za poslove Predsednika, Veća i Skupštine opštine obavlja stručne, savetodavne i organizacione poslove za ostvarivanje nadležnosti i ovlašćenja Predsednika, Veća i Skupštine Gradske opštine i druge poslove koji se odnose na predstavljanje Gradske opštine u odnosima prema pravnim i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu.

  Odsek obavlja:

  • Poslove pripreme za radne i druge sastanke Predsednika gradske opštine, Veća i Skupštine opštine i pripreme materijala za javne nastupe lica na funkcijama u Gradskoj opštini;
  • poslove prijema građana koji se neposredno obraćaju Predsedniku gradske opštine, zameniku predsednika opštine i ostalim licima na funkciji u opštini;
  • protokolarne poslove povodom poseta i prijema domaćih i stranih predstavnika gradova i opština, kulturnih, sportskih i drugih predstavnika i druge protokolarne poslove lica na funkcijama u Gradskoj opštini;
  • poslove vezane za saradnju sa drugim gradskim opštinama u zemlji i inostranstvu, sa socijalno – humanitarnim organizacijama i drugim organizacijama i institucijama;
  • poslove kontakata sa medijima radi informisanja javnosti o radu i aktivnostima Gradske opštine i druge poslove komunikacije sa medijima;
  • poslove vezane za organizaciju kulturnih i sportskih manifestacija i drugih aktivnosti od značaja za Gradsku opštinu;
  • poslove na prijemu, evidenciji akata Predsednika, Veća i Skupštine opštine;
  • poslove izrade odluka koje donosi Predsednik, Veće i Skupština opštine;
  • poslove upravljanja ljudskim resursima,
  • poslove usmerene na podsticanje razvoja kulturno umetničkog amaterizma;
  • administrativno – tehničke i organizacione poslove za potrebe Predsednika, Veća i Skupštine opštine i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

  ODSEK ZA POSLOVE PREDSEDNIKA, VEĆA I SKUPŠTINE OPŠTINE
  Šef Odseka
  DRAGAN TERZIĆ  – samostalni savetnik
  telefon: 018/290-600
  e-pošta: dragan.terzic@palilula.eu

   

  ODSEK ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

  Odsek za pravne i zajedničke poslove prati propise za koje je nadležna lokalna samouprava, inicira usaglašavanje sa novonastalim promenama propisa i obavlja druge pravne i zajedničke poslove. Odsek obavlja:

  • poslove obrade pravnih pitanja iz nadležnosti Gradske opštine;
  • poslove izrade nacrta normativnih akata vezanih za organizaciju i rad svih organa Gradske opštine;
  • normativno pravne poslove iz oblasti radnog zakonodavstva za izabrana, postavljena i zaposlena lica i vođenje personalne evidencije;
  • stručno-tehničke poslove sprovođenja izbora, referenduma i zbora građana;
  • poslove organizacije i rada mirovnih veća;
  • poslove pružanja pravne pomoći građanima radi ostvarivanja njihovih prava;
  • poslove izrade predloga godišnjih programa uređivanja gradskog građevinskog zemljišta za teritoriju opštine;
  • administrativno – tehničke poslove vezane za osnivanje i rad mesnih zajednica i drugih vidova mesne samouprave;
  • poslove kancelarijskog poslovanja, pisarnice, arhive, prijema, otpremanja i dostave pošte;
  • poslove instaliranja i održavanja informaciono – komunikacionog sistema Gradske opštine;
  • poslove obezbeđenja, održavanja objekata, protivpožarne zaštite i druge poslove od zajedničkog interesa za potrebe organa Gradske opštine;
  • poslove prevoza motornim vozilima i vršenja servisnih i drugih usluga;
  • druge poslove u skladu sa zakonom, propisima Grada i Gradske opštine.

  ODSEK ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
  Šef Odseka
  Tamara Pešić   – samostalni savetnik
  telefon: 018/290-600
  e-pošta: tamara.pesic@palilula.eu

   

  ODSEK ZA FINANSIJE

  Odsek za finansije obavlja stručne poslove iz oblasti finansijsko – materijalnog poslovanja Gradske opštine, prati i izvršava propise i opšte akte Grada i Gradske opštine iz oblasti finansija.

  Odsek obavlja:

  • poslove u vezi planiranja budžeta, pripremanja i izrade nacrta budžeta Gradske opštine, praćenje izvršenja budžeta, izradu nacrta završnog računa budžeta Gradske opštine i kontrolu namenskog korišćenja budžetskih sredstava;
  • poslove trezora, upravljanja gotovinskim sredstvima, kontrolu rashoda i finansijsko računovodstvo;
  • finansijske poslove – obračun plata, naknada i ostalih ličnih primanja izabranih, postavljenih i zaposlenih lica u Gradskoj opštini, poslove finansijske operative, blagajničke poslove i drugi finansijske poslove;
  • poslove evidencije novčanih sredstava, finansijskog planiranja i budžetskog računovodstva;
  • poslove izrade nacrta propisa iz oblasti finansija i praćenje propisa koji regulišu ovu oblast;
  • poslove izrade analitičkih izveštaja o realizaciji budžetskih prihoda i rashoda i predlaže mere i aktivnosti radi njihovog usklađivanja;
  • knjigovodstvene poslove za potrebe Uprave gradske opštine uključujući i računovodstvene izveštaje, primenu pozitivnih propisa iz oblasti trezora i računovodstva;
  • poslove na vođenju uredne evidencije osnovnih sredstava, opreme i inventara;
  • stručne i organizacione poslove u oblasti sprovođenja javnih nabavki Gradske opštine, pripremu normativnih akata, praćenje i primenu propisa koji regulišu oblast javnih nabavki, poslove evidencije, održavanja i nabavke sitnog inventara, kancelarisjkog i potrošnog materijala;
  • druge poslove u skladu za zakonom, propisima Grada i Gradske opštine.

  ODSEK ZA FINANSIJE
  Šef Odseka
  Ivan Dragišić  – samostalni savetnik
  telefon: 018/290-600
  e-pošta: ivan.dragisic@palilula.eu

   

  ODSEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE I KOMUNALNE POSLOVE

  Odsek za imovinsko-pravne i komunalne poslove prati i izvršava propise i opšte akte Grada i Gradske opštine iz oblasti imovinsko-pravne i komunalne delatnosti; vrši kontinuiranu saradnju sa organima i službama čija je delatnost neposredno u vezi sa ovim poslovima; učestvuje u izradi akata koje donosi Gradska opština u oblasti komunalne delatnosti.

  Odsek obavlja:

  • poslove u vezi sa postavljanjem manjih montažnih objekata na javnim površinama u skladu sa planom i propisima Grada;
  • komunalno – inspekcijske poslove;
  • poslove na održavanju komunalnog reda u Gradskoj opštini i sprovođenju propisa kojima se uređuje komunalni red, u skladu sa zakonom i aktima Grada;
  • poslove vezane za uređivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata;
  • postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama;
  • poslove utvrđivanja načina korišćenja i upravljanja seoskim vodovodima, izvorima i javnim česmama;
  • poslove u vezi sa držanjem i zaštitom domaćih i egzotičnih životinja i kućnih ljubimaca;
  • poslove održavanja i uređivanja grobalja na svom području u skladu sa propisima Grada;
  • druge poslove u skladu za zakonom, propisima Grada i Gradske opštine.

  ODSEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE I KOMUNALNE POSLOVE
  Šef Odseka
  Slobodan Pavković  – samostalni savetnik
  telefon: 018/290-600
  e-pošta: slobodan.pavkovic@palilula.eu

   

  ODSEK ZA PRIVREDU I LOKALNI RAZVOJ

  Odsek za privredu i lokalni ravoj obavlja poslove vezane za opšti privredni i lokalni razvoj Gradske opštine i unapređenje i razvoj seoskog područja.

  Odsek obavlja:

  • poslove vezane za pripremu godišnjeg programa rada u vezi sa privrednim i lokalnim razvojem Gradske opštine;
  • poslove vezane za unapređenje opšteg okvira za privređivanje u Gradskoj opštini, donosi programe i sprovodi projekte u vezi privrednog razvoja i razvoja seoskog područja;
  • poslove u vezi davanja mišljenja na prostorne i urbanističke planove Grada koji se donose za područje Gradske opštine;
  • poslove vezane za razvoj ugostiteljstva, zanatstva, turizma i trgovine na svom području;
  • praćenje i podsticanje razvoja poljoprivrede na području Gradske opštine;
  • poslove vezane za podsticanje razvoja zadrugarstva na svom području;
  • poslove vezane za korišćenje pašnjaka i poslove privođenja pašnjaka drugoj kulturi;
  • uređenje i obezbeđenje obavljanja poslova koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje nekategorisanim putevima u naselju, u skladu sa zakonom i drugim propisima;
  • poslove vezane za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima;
  • poslove u vezi preduzimanja mera za sprečavanje šteta, organizaciju zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštite od požara, stvaranju uslova za njihovo otklanjanje i ublažavanje njihovih posledica, u skladu sa propisima Grada;
  • poslove vezane za zaštitu i unapređenje životne sredine;
  • poslove izrade planova odbrane za područje gradske opštine, u skladu sa planom Grada;
  • poslove vođenja evidencije o konstituisanim skupštinama stambenih zgrada na svojoj teritoriji i vrši nadzor nad primenom odredaba Zakona o održavanju stambenih zgrada i propisa donetih na osnovu njega;
  • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, propisima Grada i Gradske opštine.

  ODSEK ZA PRIVREDU I LOKALNI RAZVOJ
  Šef Odseka
  Milan Nikolić  – samostalni savetnik
  telefon: 018/566-011
  e-pošta: vilin16@gmail.com