Gradska opstina Palilula

 • latinica

 • OBJAVLJENO 31.10.2018

  POZITIVNO MIŠLJENJE NA PLANSKA DOKUMENTA

  POZITIVNO MIŠLJENJE NA PLANSKA DOKUMENTA

  U prostorijama Niškog kulturnog centra, 31.oktobra održana je 16.redovna sednica Skupštine Gradske opštine Palilula, kojom je predsedavala predsednica Skupštine Adriana Anastasov. Nakon usvajanja zapisnika sa 15. sednice Skupštine

  odbornici su dali prethodno mišljenje na Prve izmene i dopune plana generalne regulacije područja gradske opštine Palilula – druga faza – zona ulica Seličevica i Zetske. Cilj izrade ovog Plana, po rečima direktora Zavoda za urbanizam Niš mr Miroljuba Stankovića, je preispitivanje planskih rešenja u skladu sa novonastalim potrebama i aktuelnom problematikom uređenja i izgradnje prostora. Skupština Gradske opštine Palilula nije konstatovala primedbe koje su od bitnog uticaja i na Plan detaljne regulacije kompleksa rentezionog bazena za kolektore atmosferskih voda iz Novog Sela i Bubanjskog kolektora u obuhvatu PGR područja GO Palilula – treća faza, pa je i ovaj dokument dobio prethodno pozitivno mišljenje.

  Na ovoj sednici Skupštine doneta je i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Palilula. Odlučeno je da se u članu 1 stav 2 brišu reči: “Kabinet predsednika gradske opštine, kao posebna organizaciona jedinica“ pa će član 13. ove odluke sada glasiti: Unutrašnje organizacione jedinice Uprave činiće pet odseka i to:.Odsek za poslove Predsednika, Veća i Skupštine opštine; Odsek za pravne i zajedničke poslove; Odsek za finansije; Odsek imovinsko-pravne i komunalne poslove i Odsek za privredu i lokalni razvoj. Doneta su i dva rešenja. Razrešen je dužnosti člana skupštinske Komisije za socijalna pitanja Ratko Jovanović a za novog člana je izabran Milisav Lukić. Aleksandar Miladinović razrešen je dužnosti predsednika Komisije za obrazovanje, Skupštine Gradske opštine Palilula a na ovu funkciju je izabran Ratko Jovanović. na šesnaestoj srednici Skupštine nije bilo odborničkih pitanja i inicijativa.(Foto Dragan Vidojković)