• social softart
  • social softart
  • social softart
sort proizvodi

Начелник УО

Слободанка Ђорђевић Младеновић

Слободанка Ђорђевић Младеновић, дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Нишу. Награђена од Факултета као најбољи дипломирани студент школске 1986/87. Правосудни испит положила 1996. у Београду. Запослена је од 1989. У струци ради код истог послодавца, Града Ниша, односно Градске управе Града Ниша, више од 30 година. Стручне правничке послове обављала је у: СИЗ-у физичке културе Општине Ниш – нормативни послови; Секретаријату за урбанизам и стамбено-комуналне делатности Градске управе Града Ниша: послови Комисије за планове/ вођење управног поступка поводом издавања локацијских, односно урбанистичко- техничких услова/ легализација бесправно изграђених објеката/ послови саобраћаја/ стамбени послови/ послови издавања грађевинских дозвола. У Управи за планирање и изградњу обављала је: послове издавања одобрења за градњу, потврђивања пријаве радова и издавања употребних дозвола за објекте у редовном поступку и поступку легализације објеката.

У истој Управи обављала је и послове шефа Одсека за послове легализације и координатора Одсека за капиталне инвестиције. У Градској општини Палилула постављена је 2016. за секретара Скупштине општине у четворогодишњем мандату, који је успешно обавила. У Секретаријату за озакоњење Градске управе Града Ниша, у посебној јединици озакоњења организовала је рад, пружала стручну помоћ, контролисала акте урађене од лица ангажованих по основу уговора о обављању привремених и повремених послова озакоњења и потврђивала њихову исправност. Поседује више сертификата о стручном усавршавању у области управног поступка и узбуњивања. Говори руски и енглески језик.


Контакт: 018 290 600

Е-пошта: slobodanka.djordjevic@palilula.eu

 

close